Vedtægter

for Galten Skovby Bueskydning

§1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Galten Skovby Bueskydning.

1.2 Foreningen har hjemsted i Skanderborg Kommune.

 

§2 FORMÅL

2.1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem udøvelse af bueskydning samt andre relaterede aktiviteter efter bestyrelsens skøn.

 

§3 MEDLEMSKAB

3.1 Enhver som kan tilslutte sig foreningens formål, principper og disse vedtægter, kan blive medlem af Galten Skovby Bueskydning.

3.2 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud hver måned.

3.3 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Indmeldelse er først gældende, når medlemmet har betalt sit kontingent i henhold til punkt 3.2.

3.4 Hvis et medlem ønsker at melde sig ud af Galten Skovby Bueskydning, skal dette ske på foreningens hjemmeside. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.

3.5 Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis det handler illoyalt overfor foreningen og/eller i modstrid med foreningens formål. Eksklusion af et medlem skal besluttes af bestyrelsen.

 

§4 GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

4.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og vedtægternes fastsatte grænser.

4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, Facebook eller e-mail.

4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

4.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen – og for den ordinære generalforsamlings vedkommende også årsrapporten – gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne.

4.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af

a. Bestyrelsesmedlemmer – formand og kasserer vælges på generalforsamlingen
b. Suppleanter.
c. Revisorer

7. Eventuelt.

4.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

4.8 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent. Børn under 15 år kan repræsenteres ved forældre/værge. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§5 GENERALFORSAMLINGEN; DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

5.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

5.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

5.3 Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Protokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for foreningens medlemmer.

 

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig krav herom over for formanden/bestyrelsen.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§7 LEDELSE

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

7.2 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jf. § 4.12. Er medlemmet under 15 år, bliver en forældre/værge valgbar. Formand og kasserer skal være myndige.

7.3 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt. Dog skal der mindst afholdes mindst 1 møde i hvert kvartal. Formanden er herudover forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 1 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

7.4 Der skal føres protokol over bestyrelsens møder, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsen selv kan fastsætte deres forretningsorden og nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

§8 ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

8.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

8.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

8.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.

8.4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§9 TEGNINGSREGEL

9.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et menigt bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Uanset foranstående tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse, hvis foreningen ønsker at optage lån.

 

§10 FORENINGENS MIDLER OG HÆFTELSE

10.1 Alle midler som foreningen ejer, måtte erhverve eller på anden lovlig måde komme i besiddelse af tilhører foreningen.

10.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over nogen af foreningens midler. I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler fordeles som beskrevet i punkt 12.

10.3 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med samtlige midler og aktiver som foreningen ejer. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, har ingen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser eller noget krav rettet mod foreningen.

 

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

11.1 Ændring af foreningens vedtægter kan ske med 2/3 flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når forslaget fremgår af dagsordenen.

 

§12 OPLØSNING

12.1 Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

12.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en almennyttig forening (et almennyttigt formål) i Skanderborg Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling 07. september 2021.